Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode.

3) Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget forelægges.

4) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Evt. valg af medlemmer til udvalg nedsat at bestyrelsen.

5) Valg af 2 revisorer blandt medlemmerne.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Eventuelt.

Referat:

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Kuld som dirigent og han blev enstemmig valgt.

2) Se vedhæftede fra formand, ungdom og veteraner.

3) Se vedhæftede underskrevne regnskab fra kasserer.

4) Mads Kirchheiner afgik som formand og Allan Hansen blev enstemmig valgt som ny formand. Bestyrelsen er nu som følger:

Formand- Allan Madsen

Kasserer- Jesper Beese

Veteraner- Karsten Jensen, Flemming Jensen

Ungdom- Peter Mouritsen, Janus Petersen

Senior- Henriette Gronning

Ny Hal, Sponsor- Mads Kirchheiner

Bestyrelsessupplant Erik Petersen

5) Valgt blev Frank Larsen og Henning Larsen

6) Ingen Forslag

7) Jesper Beese takkede på bestyrelsens vegne den afgående formand for 7 års formandskab.

Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.

 

Referent Mads Kirchheiner